Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Εισήγηση Φ. Σαχινίδη στο Υπουργικό Συμβούλιο

Τις αναγκαίες συμπληρώσεις του άρθρου  6 του ν.3864/2010  προκειμένου να ρυθμιστούν τα προκύπτοντα ζητήματα από τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο ανακεφαλαιοδότησης των τελευταίων, κατ΄ εκτέλεση της από 15/3/2010 συναφθείσης Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης με το ΕΤΧΣ (EFSF) και μέχρι την ολοκλήρωση της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης.

Ειδικότερα ορίζονται:

- Οι σωρευτικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν, προκειμένου το Ταμείο να προκαταβάλει την εισφορά του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
- Η προκαταβαλλόμενη εισφορά (η οποία συνίσταται σε τίτλους του EFSF) κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που παρακολουθείται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων που τηρείται στην ΤτΕ.
- Ορίζεται ότι η θεσπιζόμενη διαδικασία μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται εφόσον εκδοθεί σχετική απόφαση της ΤτΕ, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ευρ. Επιτροπής, της ΕΚΤ και του EFSF.
- Παρέχεται εξουσιοδότηση για τους ειδικότερους όρους των συμβάσεων προεγγραφής μεταξύ ΤΧΣ, ΕΤΧΣ (EFSF) και πιστωτικού ιδρύματος. 

Με τις ρυθμίσεις εξασφαλίζεται πλήρως η κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήματος κατά το μεσοδιάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών. 
Ως προς την "ταμπακιέρα", δηλαδή την ρευστότητα, ας περιμένουμε…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου